Oznámení o ochraně osobních údajů

 

 1. Úvod

Ve společnosti Herrmann & Vogel spol. s r.o., jsme se zavázali zachovat přesnost, důvěrnost a bezpečnost osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů mimo jiné popisuje kategorie osobních údajů, které zpracováváme, jak mohou být vaše osobní údaje zpracovávány, k jakým účelům a na jakém právním základě vaše údaje zpracováváme a jak je chráněno vaše soukromí. Seznamte se pozorně s tímto oznámením, které vám umožní poznat naše názory a postupy vztahující se k vašim osobním údajům a způsob, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.
 

Jsou-li v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů použity výrazy „my“, „nám“, „náš“ nebo „H&V“, jedná se o označení společnosti Herrmann & Vogel spol. s r.o. zpracovávající vaše osobní údaje jako správce podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

H&V zpracovává v rámci běžného výkonu své činnosti osobní údaje různých kategorií. Může se jednat o osobní údaje týkající se fyzických osob pracujících pro potenciální a stávající dodavatele a zákazníky včetně zaměstnanců pracujících pro takové strany, jako jsou prodejci, distributoři, architekti a stavitelé. Osobní údaje se mohou rovněž týkat fyzických osob navštěvujících naše webové stránky, stahujících naše online aplikace, navazujících s námi kontakt přes sociální média nebo na obchodních akcích nebo volajících na naše telefonní linky.
 

Společnost H&V v zásadě shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, pokud je pro to zákonný důvod. To zahrnuje situace, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo služeb, které nabízíme, a situace, kdy se jedná o náš oprávněný zájem zpracovávat údaje nebo o zpracování na základě uděleného souhlasu.

 1. Od koho a jak můžeme shromažďovat osobní údaje?

Můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje o následujících kategoriích subjektů údajů:

 • Bývalí, současní a potenciální zákazníci, mimo jiné včetně obchodníků, distributorů, maloobchodních prodejců, distribučních partnerů, zhotovitelů, architektů a koncových uživatelů (společně označovaných jako „zákazníci“)
 • Bývalé, současné a potenciální fyzické osoby poskytující nám zboží a služby, mimo jiné včetně našich dočasných zaměstnanců, pracovníků na dohodu, subdodavatelů, poradců, znalců, členů správní rady, auditorů, obchodníků, distributorů, dodavatelů a prodejců (společně označovaných jako „dodavatelé“);
 • Účastníci sponzorovaných soutěží;
 • Stěžovatelé, dopisovatelé a tazatelé;
 • Žalobci nebo žalovaní ve stávajících nebo potenciálních soudních sporech;
 • Kontaktní osoby z oblasti marketingu, novináři, kontaktní osoby z obchodních sdružení; a
 • Fyzické osoby navštěvující naše webové stránky, navazující s námi kontakt přes sociální média nebo na obchodních akcích nebo volající na naše telefonní linky. 

Shromažďujeme tyto osobní údaje, protože jste nám je poskytli:

 • zadáním informací na některé z našich webových stránek;
 • prostřednictvím platforem sociálních médií;
 • při komunikaci s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jinak;
 • přihlášením se do soutěží, které pořádáme;
 • účastí v průzkumech, které provádíme nebo které jsou pro nás prováděny;
 • přihlášením k odběru novinek, informací o propagačních akcích a dalších oznámení;
 • účastí v propagačních akcích, na seminářích nebo školení; a
 • při zřízení účtu u naší společnosti.

Nebo můžeme tyto osobní údaje o vás shromažďovat sami: 

 • protože jste umožnili, aby vaše údaje byly sdíleny v rámci vaší podnikové webové stránky, veřejného profilu, na sociální síti třetích stran nebo na jiných webových stránkách, které provozujete nebo používáte;
 • protože jste umožnili, aby vaše údaje byly sdíleny v online registrech, na profesních platformách a webových stránkách za účelem navázání kontaktu s třetími stranami, včetně dodavatelů a zákazníků;
 • protože vaše údaje jsou jinak veřejně dostupné, například v případě novinářů nebo kontaktních osob z obchodních sdružení;
 • protože jste navštívili naše webové stránky, kde můžeme sledovat například údaje o provozu, lokalizační údaje, weblogy, další komunikační údaje a zdroje, k nimž získáte přístup;
 • technické informace včetně anonymních údajů shromážděných hostingovým serverem pro statistické účely, adresu internetového protokolu (IP) používanou k připojení vašeho počítače nebo zařízení k internetu, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, druhy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platformu; a
 1. Jaké údaje shromažďujeme?

Můžeme například shromažďovat a zpracovávat tyto údaje:

 • Jméno
 • Smluvní údaje (adresa, telefonní číslo, fax, e-mail)
 • Společnost, pro kterou pracujete;
 • Název pracovní pozice a/nebo funkce;
 • Oddělení a/nebo organizační útvar;
 • Záznamy o zákaznících (nákupní historie, poprodejní služby, nákupní preference atd.);
 • Technologické údaje (IP adresy a údaje uložené v souborech cookies – více informací o souborech cookies viz oddíl 12níže);
 • Geolokační údaje, například když potvrdíte doručení s použitím mobilního zařízení a máte na svém mobilním zařízení aktivovanou funkci, která nám umožňuje vás lokalizovat přes GPS;
 • Úvěrový rating a bankovní údaje;
 • Úvěrový limit a platební podmínky;
 • Identifikační údaje v úředních dokladech totožnosti, pokud je to povoleno vnitrostátními právními předpisy;
 • Prodejní informace týkající se prodeje produktů nebo služeb;
 • Korespondence nebo jiná komunikace s vámi o našich produktech, službách nebo obchodní činnosti.
 1. K jakým účelům osobní údaje používáme?

Informace, které o vás můžeme mít, používáme k následujícím účelům:

 • účely zákaznických služeb, včetně poskytování produktů a služeb zákazníkům; přijímání, ověření, zpracování a doručení objednávek a vráceného zboží; fakturace a zpracování plateb; správa úvěrových limitů; pro účely záruky, technické podpory nebo jiné podobné účely; a zřízení a správa zákaznických účtů;
 • komunikace se zákazníky, včetně odpovědí na žádosti o pomoc a zasílání informací o stavu jejich objednávek zákazníkům poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo textovou zprávou;
 • administrativní účely, včetně zjištění, jak zákazníci přistupují k našim webovým stránkám a jak je používají (tzv. webová analytika, více informací viz oddíl 13níže) a jak používají platformy sociálních médií (více informací viz oddíl 15 níže);
 • online marketing podle zájmů (cílení; více informací viz oddíl 12);
 • marketingové a propagační účely, a to i prostřednictvím e-mailu nebo podobných elektronických prostředků, zasílání novinek a informačních zpravodajů, zvláštních nabídek a akcí nebo jiný kontakt se zákazníky ohledně produktů, služeb nebo informací;
 • přezkum a plnění objednávek, nákupní nebo prodejní historie od dodavatelů; výměna informací, včetně ukazatelů výkonu, týkajících se zboží nebo služeb; a organizování seminářů, akcí, školicích kurzů a marketingových aktivit;
 • umožnění správy pro strukturu subjektu, řízení a podávání zpráv managementu, správa kontaktů organizace;
 • aktualizace, oprava, zablokování nebo výmaz osobních údajů, je-li to relevantní; umožnit subjektům údajů přístup k jejich osobním údajům a jejich kontrolu; a
 • výzkumné účely, a to i v souvislosti se zkušeností zákazníků v rámci průzkumu trhu a odvětví; použití v každodenní korespondenci (např. e-mailové zprávy, dopisy atd.); dodržování příslušných právních povinností, včetně odpovědi na nařízení soudu; a podpora funkce řízení rizik, funkce dodržování předpisů, právní funkce a funkce auditu.
 1. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Je-li to povoleno platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, vaše předané osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

 • Oprávněné osoby pracující pro nás nebo naším jménem (např. osoby pracující na pracovních pozicích v oblasti provozu, IT, lidských zdrojů, financí, marketingu a zákaznických služeb);
 • Zprostředkovatelé, poskytovatelé služeb, poradci a externí poskytovatelé poskytující služby v souvislosti s marketingem, zákaznickými službami, dopravou, uložením, zálohováním a analýzou osobních údajů, platebními a kreditními kartami, nákupem a prověřováním shody);
 • Třetí strany za účelem vymáhání našich podmínek, smluv, zásad či pravidel, s cílem pomáhat chránit bezpečnost, integritu a dostupnost našich produktů, systémů a služeb; uplatňovat nebo chránit práva a majetku společností ze skupiny James Hardie (včetně duševního vlastnictví), plnit požadavky vyplývající z právních předpisů, nebo v jiných případech, pokud se v dobré víře domníváme, že poskytnutí údajů je vyžadováno zákonem (včetně odpovědi na zákonné předvolání nebo jinou žádost policejních a bezpečnostních složek).
 • Policejní a bezpečnostní složky nebo orgány veřejné správy, pokud je to nezbytné při dodržování platných zákonů.
 1. Zabezpečení vašich údajů

Ve snaze ochránit soukromí osobních údajů jsme zavedli fyzická, technická a správní opatření. Naše zabezpečovací technologie průběžně aktualizujeme a testujeme. Obecně se snažíme omezit přístup k vašim osobním údajům na osoby pracující pro H&V, které takové informace potřebují znát, a vždy v souladu s platnými zákony.

Kromě toho osoby, které pro nás pracují, školíme a seznamujeme s tím, jak je důležité zachovat mlčenlivost, ochránit soukromí a zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Zavazujeme se přijmout vhodná disciplinární opatření za účelem vymáhání plnění povinností našich zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme však, že i přes naši snahu žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá či neproniknutelná. Nemůžeme zajistit a neprohlašujeme ani nezaručujeme, že informace, které nám předáte, zůstanou bezpečné, ani nezaručujeme, že tyto informace nebudou neoprávněně zpřístupněny, sděleny, pozměněny, zničeny nebo použity.

Pokud se dozvíme o porušení zabezpečení, můžeme se pokusit vás elektronicky informovat, abyste mohli přijmout vhodná ochranná opatření. Pokud dojde k porušení zabezpečení, můžeme rovněž vyvěsit oznámení na naší webové stránce. V závislosti na tom, kde žijete, můžete mít zákonné právo obdržet písemně oznámení o porušení zabezpečení.

 1. Ukládání a uchování údajů

Vaše osobní údaje mohou být uloženy v různých aktivech, mimo jiné v našich systémech, poštovních klientech, serverech společnosti H&V a na serverech (cloudových) služeb, které H&V využívá. Je-li to proveditelné, pokusíme se vaše osobní údaje při ukládání a během přenosu šifrovat. 

S výjimkou případů, kdy platné zákony nebo požadavky vyplývajících z právních předpisů povolují či vyžadují jinak (zejména v souvislosti s dobou uchovávání údajů), se společnost H&V vynasnaží uchovat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k splnění účelů, pro které byly osobní údaje shromážděny. Vaše údaje rovněž uchováme a budeme používat po dobu nezbytnou k vyřešení sporů a/nebo při výkonu našich práv a prosazování dohod. Údaje o účtech stávajících, bývalých a potenciálních zákazníků a dodavatelů si ponecháváme po dobu, kdy je účet aktivní, a následně po dobu odpovídající zákonným dobám uchovávání údajů. Osobně neidentifikovatelné a souhrnné informace mohou být uchovány po dobu neurčitou. Bližší informace lze najít v našich zásadách uchovávání údajů, které jsou k dispozici na vyžádání. 

 1. Právo na přístup, opravu a výmaz vašich osobních údajů a další práva subjektu údajů

Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a další zákony jiných zemích o ochraně soukromí poskytují subjektům údajů určitá práva.

Právo na přístup a právo na opravu: Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které společnost H&V uchovává, a požadovat opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.

Právo na výmaz: Při splnění právních požadavků můžete požadovat vymazání svých údajů. Nevztahuje se to na osobní údaje, pro které platí zákonná lhůta pro uchovávání údajů nebo které jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů, zejména v zemi svého trvalého pobytu, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platné právní předpisy.

Právo na omezení zpracování: Máte právo v určitých případech omezit to, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Přenositelnost údajů: Pokud je právním základem, ze kterého při zpracování údajů vycházíme, váš souhlas nebo skutečnost, že je zpracování nezbytné pro účely plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, a zpracování osobních údajů se provádí automatizovaně, máte právo obdržet veškeré osobní údaje, které jste poskytli společnosti H&V, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a rovněž požadovat, abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku: Jestliže zpracováváme údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci a my musíme s takovým zpracováním přestat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se při zpracování údajů opíráme o oprávněný zájem jako základ pro zpracování, obvykle se domníváme, že můžeme prokázat závažné oprávněné důvody, ale každý případ budeme posuzovat individuálně. Máte rovněž právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů k marketingovým účelům.

Právo odvolat souhlas: Pokud se při zpracování údajů spoléháme na váš souhlas, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Uvedené se vztahuje zejména na soubory cookie, a proto jsme na naší webové stránce zavedli funkci, která to podporuje.

 1. Máte povinnost poskytovat svoje osobní údaje?

Můžete s námi komunikovat bez poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů. Upozorňujeme však, že v takovém případě vám nemusí být k dispozici určité odpovědi či služby.

 1. Cookies (relevantní pouze pro uživatele naší webové stránky)

Cookies. Tato webová stránka používá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka může při návštěvě webové stránky umístit do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, například za účelem poskytnutí funkce jazykového nastavení, pomoci při analýze výkonu webové stránky a za účelem doporučení obsahu relevantního pro vaši návštěvu. Soubory cookies jsou uloženy ve vašem prohlížeči. Cookie pomůže dotyčné nebo jiné webové stránce rozpoznat vaše zařízení při příští návštěvě. Většina cookies nebude shromažďovat informace, které vás identifikují jako fyzickou osobu (osobní údaje), a namísto toho bude shromažďovat obecnější informace o tom, jak návštěvníci přicházejí na naši webovou stránku a jak ji používají. Cookies lze používat k vytvoření profilu činností návštěvníka na internetu.
 
Tagy. Tato webová stránka může používat tagy. Tag je obecné označení pro kódové prvky nacházející se na našich webových stránkách. Většina tagů jednoduše popisuje obsah stránky, ale některé druhy tagů obsahují programovací prvky nebo do stránky vkládají dynamický obsah, jako jsou video nebo audio soubory. Některé tagy, zejména ty, které vkládají obsah nebo funkci ze zdrojů mimo naši doménu, mohou představovat riziko narušení soukromí, které je potřeba posoudit a řídit. Jedná se o tagy třetích stran a ve většině případů dodávají naší webové stránce přidanou hodnotu. Musíte si však uvědomovat, že takové tagy existují, abyste se mohli zaměřit na to, kde jsou vyšší rizika. Většina souborů cookies nastavených na našich webových stránkách bude nastavena prostřednictvím těchto tagů, ale některé tagy o vás mohou rovněž shromažďovat údaje bez použití cookies.

 1. Webová analytika (relevantní pouze pro uživatele naší webové stránky)

Používáme webovou analytiku k měření činnosti na webových stránkách a k určení nejnavštěvovanějších oblastí webových stránek, a tudíž ke zlepšení viditelnosti našeho obsahu. K tomuto účelu používáme nástroj Google Analytics, který poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Používáme Google Analytics s doplňující funkcí, kterou Google nabízí za účelem anonymizace IP adres. Google v této souvislosti ukládá zkrácené IP adresy. Můžete vznést námitku proti shromažďování nebo zpracování svých údajů prostřednictvím následujícího odkazu, kde si můžete stáhnout a instalovat zásuvný modul prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Analytics používá cookies. Společnost Google se nachází mimo Evropský hospodářský prostor, ale je držitelem osvědčení podle štítu EU–US na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

 1. Odkazy na jiné webové stránky (relevantní pouze pro uživatele naší webové stránky)

Naše webové stránky mohou pro vaši potřebu obsahovat odkazy na jiné stánky, které s námi nejsou spojeny. Při použití těchto odkazů opustíte naši webovou stránku. Takové odkazované webové stránky nekontrolujeme. Takové webové stránky mají svoje vlastní zásady a postupy týkající se ochrany osobních údajů online a my nemůžeme nést odpovědnost za postupy při ochraně osobních údajů ani za obsah těchto webových stránek, které s námi nejsou spojeny. Pro zamezení pochybností se uvádí, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout webovým stránkám nespřízněných třetích stran. 

Můžeme zobrazovat reklamu třetích stran. I tito zadavatelé reklamy vás mohou požádat o osobní údaje. Nemůžeme nést odpovědnost za postupy zadavatelů reklamy na našich webových stránkách v oblasti ochrany osobních údajů. Vyzýváme však naše partnery a zadavatele reklamy, aby přijali zásady ochrany osobních údajů, které jsou v souladu s požadavky vyplývajícími z místních právních předpisů.
 

Informace o vašem právu vznést námitku

Námitka proti přímému marketingu

Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vezměte prosím na vědomí, že z organizačních důvodů se vaše námitka a používání vašich údajů v rámci již probíhající kampaně může překrývat.

Námitka proti zpracování údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace

Máte právo kdykoliv z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud se nejedná o zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Svoje námitky můžete vznést neformálně. S námitkami se obracejte na následující kontakty:

Mgr. Klára Dvořáková

Herrmann & Vogel spol. s r.o.

Dědinská 29, 161 00 Praha 6

IČO: 45277192

e-mail: klara@holz.cz

 

Zpět do obchodu